Pomogliśmy? Daj nam +1

Trzustka: amylaza, lipaza

<strong>Trzustka</strong>: <strong>amylaza</strong>, <strong>lipaza</strong>

W podstawowej diagnostyce chorb trzustki wykorzystuje si? przede wszystkim dwa enzymy: amylaz? i lipaz?. Gdy co? dzieje si? nie tak z tym organem, z komrek trzustkowych uwalniane s? wieksze ni? normalnie ilo?ci enzymw, ktre p?niej mog? by? oznaczane, najcz??ciej we krwi ale tak?e w moczu. Badania te najbardziej przydatne s? w diagnostyce ostrego zapalenia trzustki (OZT) i zaostrzenia przewlek?ego zapalenia trzustki. W tych stanach poziom amylazy i lipazy wzrasta kilka do kilkadziesi?t razy.

AmylazaAmylaza jest enzymem rozk?adaj?cym cukry z?o?one do cukrw prostszych. Produkowana jest nie tylko w trzustce ale tak?e w gruczo?ach ?linowych, b?onie ?luzowej jelita cienkiego, gruczo?ach mlecznych, jajnikach i j?drach. W praktyce oznacza si? amylaz? ca?kowit? albo t? specyficzn? dla trzustki (izoenzym trzustkowy). Do oceny wykorzystuje si? krew albo mocz. Warto?ci prawid?owe zale?? od konkretnego laboratorium.
Aktywno?? amylazy wzrasta w takich stanach jak: ostre zapalenie trzustki i zaostrzenie przewlek?ego zapalenia trzustki, zapalenie p?cherzyka ??ciowego, p?kni?cie wrzodu dwunastnicy, niedro?no?? jelit, choroby ?linianek, przewlek?a niewydolno?? nerek, choroby w?troby, alkoholizm, niektre nowotwory z?o?liwe.

LipazaLipaza jest enzymem odpowiadaj?cym za trawienie t?uszczw Oznaczana we krwi lipaza pochodzi jedynie z trzustki. Warto?ci prawid?owe zale?? od laboratorium w ktrym wykonywane jest badanie. Poziom lipazy wzrasta w nast?puj?cych stanach: ostre zapalenie trzustki i zaostrzenie przewlek?ego zapalenia trzustki, niedro?no?? jelit, p?kni?cie wrzodu dwunastnicy, zapalenie otrzewnej, niedro?no?? przewodw trzustkowych.
Autor: MatisData dodania: 2011-06-19
Pomogliśmy? Daj nam +1