Pomogliśmy? Daj nam +1

Tarczyca: TSH, FT4, FT3, kalcytonina, przeciwcia?a przeciwtarczycowe

Tarczyca: TSH, FT4, FT3, kalcytonina, przeciwcia?a przeciwtarczycowe

Opisane badania laboratoryjne tarczycy obejmuj? diagnostyk? niedoczynno?ci i nadczynno?ci tarczycy (TSH, FT3, FT4), wykrywanie i monitorowanie leczenia raka rdzeniastego tarczycy (kalcytonina), oraz diagnozowanie autoimmunologicznego zapalenia tarczycy (przeciwcia?a przeciwtarczycowe).

Badania laboratoryjne tarczycyBadania laboratoryjne poziomu hormonw tarczycy s?u?? g?wnie do diagnostyki nadczynno?ci i niedoczynno?ci tarczycy. Na ich podstawie mo?na przynajmniej w przybli?eniu powiedzie?, co mo?e by? przyczyn? zaburze? w funkcji tego gruczo?u. St??enia hormonw TSH, FT4, FT3 wahaj? si? u zdrowych ludzi w niewielkim zakresie, obserwuje si? te? spadek poziomu T4 i wzrost poziomu TSH w zimie, natomiast latem jest odwrotnie.

Tyreotropina (TSH)


norma: 0,4 - 4,0 mj.m./l

Tyreotropina to hormon wydzielany przez przysadk?, reguluje on funkcj? tarczycy. Je?eli hormonw tarczycowych (T3, T4) jest zbyt ma?o to przysadka zwi?ksza wydzielanie TSH, ?eby pobudzi? j? do dzia?ania. W przypadku nadmiernego wydzielania hormonw przez tarczyc?, poziom TSH si? zmniejsza i wyhamowuje dzia?anie tego gruczo?u.
TSH jest badaniem przesiewowym, to znaczy ?e w przypadku podejrzenia zaburze? hormonalnych najcz??ciej wykonyne jest jako pierwsze i pozwala na wst?pn? ocen?. Obecnie powinno si? wykonywa? oznaczenie metodami III generacji, jest ona najdok?adniejsza i najczulsza. Badanie s?u?y do oceny funkcji tarczycy, monitorowania skuteczno?ci leczenia chorb tarczycy oraz wykrywania wrodzonej niedoczynno?ci tarczycy u noworodkw.

Wolna tyroksyna (FT4) i wolna trjjodotyronina (FT3)


normy: FT4 10 - 25 pmol/l (8 - 20 ng/l)
FT3 2,25 - 6 pmol/l (1,5 - 4 ng/l)

Badania wykorzystywane s? w diagnostyce chorb tarczycy, w ocenie leczenia niedoczynno?ci, jak i nadczynno?ci tarczycy, oraz raka tarczycy. Warto zauwa?y? ?e FT4 jest du?o bardziej przydatne ni? FT3, zazwyczaj do oceny funkcji tarczycy wystarcza oznaczenie jedynie TSH i FT4.

Interpretacja wynikw bada? TSH i FT4Obni?ony poziom tyreotropiny mo?e wskazywa? na pierwotn? nadczynno?? tarczycy (np. choroba Gravesa-Basedowa, wole guzkowe toksyczne) gdy jednocze?nie st??enie FT4 jest podwy?szone lub subkliniczn? nadczynno?? tarczycy (je?eli st??enie FT4 jest w normie). Podwy?szony poziom TSH przy wysokim st??eniu FT4 mo?e oznacza? gruczolaka produkuj?cego TSH lub oporno?? tkanek na hormony tarczycy. Wysokie warto?ci TSH w po??czeniu z prawid?owym poziomem FT4 wskazuj? na subkliniczn? niedoczynno?? tarczycy. Wzrost poziomu TSH i spadek st??enia FT4 sugeruj? z kolei pierwotn? niedoczynno?? tarczycy (np. choroba Hashimoto, po leczeniu radioaktywnym jodem, po leczeniu chirurgicznym, poporodowe zapalenie tarczycy).

Kalcytonina


norma: < 2,9 pmol/l (10 ng/l)

Jest bardzo czu?ym i swoistym markerem raka rdzeniastego tarczycy. S?u?y do jego rozpoznawania i monitorowania. W przypadku nowotworu st??enie kalcytoniny we krwi mo?e by? rz?du kilkudziesi?ciu tysi?cy ng/l. Niewielkie nawet zwi?kszenie poziomu kalcytoniny po operacji usuni?cia raka rdzeniastego tarczycy mo?e ?wiadczy? o przetrwa?ych komrkach nowotworowych.

Przeciwcia?a przeciwko receptorowi TSH (anty-TSHR)


norma: < 1 j.m./l (test II generacji)

Jest to jeden z rodzajw przeciwcia? przeciwtarczycowych. Podwy?szony poziom anty-TSHR mo?e wskazywa? na chorob? Gravesa-Basedowa oraz orbitopati? tarczycow? je?eli rozpoznanie utrudnia brak nadczynno?ci tarczycy. Bardzo rzadko przeciwcia?a te stwierdzane s? u osb zdrowych. W trakcie d?u?szego leczenia przeciwtarczycowego, przeciwcia?a te moga zanika?.

Przeciwcia?a przeciwko tyreoperoksydazie (anty-TPO)


norma: < 50 - 100 j.m./ml

anty-TPO to kolejny rodzaj przeciwcia? przeciwtarczycowych. S?u?? one do rozpoznawania autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, zarwno wtedy gdy towarzyszy mu niedoczynno?? tarczycy jak i eutyreoza czyli prawid?owa czynno?? tego narz?du, jednak brak tych przeciwcia? nie wyklucza choroby. Poziom anty-TPO mo?e by? wysoki tak?e po leczeniu tarczycy jodem promieniotwrczym i po operacji tarczycy. Wzrost poziomu tych przeciwcia? ma niekiedy miejsce u osb zdrowych wi?c nie jest to badanie wystarczaj?ce do rozpoznania zapalenia tarczycy. St??enie przeciwcia? wzrasta z wiekiem i jest wy?sze u kobiet.

Przeciwcia?a przeciwko tyreoglobulinie (anty-TG)anty-TG ma mniejsze znaczenie w rozpoznaniu autoimmunologicznego zapalenia tarczycy ni? anty-TPO ale zazwyczaj te przeciwcia?a przeciwtarczycowe s? rwnie? podwy?szone w jego przebiegu.

Tematy na forum związane z tym artykułem

Kalcytonina

Powi?kszona tarczyca

Tarczyca


Autor: MatisData dodania: 2011-06-02
Pomogliśmy? Daj nam +1