Pomogliśmy? Daj nam +1

Cholesterol ca?kowity, HDL, LDL, trjglicerydy

Cholesterol ca?kowity, HDL, LDL, trjglicerydy

Badanie poziomu cholesterolu, jego poszczeglnych frakcji i trjglicerydw jest niezmiernie wa?ne, przede wszystkim w ocenie ryzyka rozwoju i zapobieganiu rozwojowi mia?d?ycy. Wykonuje si? je z osocza lub surowicy krwi. Przed badaniem obowi?zuje 12-14 godzinne wstrzymanie si? z przyjmowaniem jakiegokolwiek posi?ku. Dieta w ci?gu ostatnich kilku dni przed badaniem powinna by? mniej wi?cej taka jak na co dzie?. Nie przygotowujmy si? do badania w ten sposb ?e nagle na kilka dni wprowadzamy zdrowsze i mniej kaloryczne jedzenie, nie objadajmy si? te? nadmiernie, bo wtedy wynik badania mo?e nie by? wiarygodny.

Cholesterol (cholesterol ca?kowity - TC, cholesterol LDL, cholesterol HDL)


normy:
cholesterol ca?kowity 150 - 200 mg/dl (3,9 - 5,2 mmol/l)
cholesterol LDL (z?y cholesterol) < 135 mg/dl (< 3,5 mmol/l)
cholesterol HDL (dobry cholesterol) 35 - 80 (0,9 - 2,1 mmol/l) (im wi?cej tym lepiej)

Cholesterol to zwi?zek chemiczny niezb?dny naszemu organizmowi. Bez niego niemo?liwe jest prawid?owe funkcjonowanie a nawet prze?ycie organizmu. Jest bardzo wa?nym sk?adnikiem b?on komrkowych wszystkich komrek naszego cia?a, z niego te? powstaje wiele hormonw oraz kwasy ??ciowe. Cholesterol w organizmie bierze si? z dwch ?rde?, wi?ksza cz??? tego zwi?zku wytwarzana jest przez sam? w?trob?, reszta uzyskiwana jest z pokarmu.W badaniach laboratoryjnych wyr?niamy takie parametry jak cholesterol ca?kowity (TC), cholesterol LDL oraz cholesterol HDL.
Badanie poziomu cholesterolu jest bardzo istotne, mi?dzy innymi z tego powodu ?e utrzymywanie si? wysokiego poziomu TC oraz LDL dzia?a mia?d?ycotwrczo i zwi?ksza ryzyko chorb sercowo-naczyniowych (choroba wie?cowa, mia?dy?ca ko?czyn dolnych, mia?d?yca t?tnic mzgowych i wiele innych), natomiast wysoki poziom cholesterolu HDL dzia?a ochronnie na nasz organizm.
Wzrost poziomu cholesterolu ca?kowitego i LDL mo?e wynika? ze z?ej diety, ma?ej akywno?ci fizycznej, zaburze? genetycznych (hiperlipoproteinemii), chorb nerek, zespo?u nerczycowego, cukrzycy, niedoczynno?ci tarczycy, cholestazy (zatrzymanie odp?ywu ??ci) oraz z nadu?ywania alkoholu. Natomiast obni?enie poziomu ca?kowitego cholesterolu mo?e wskazywa? na choroby w?troby (w ktrej cholesterol w du?ej mierze jest produkowany), nadczynno?? tarczycy, g?odzenie albo ci??ko przebiegaj?c? infekcj?.

Trjglicerydy (TG)


norma: 50-200 mg/dl (0,55 - 2,3 mmol/l)

Trjglicerydy s? jednymi z g?wnych substancji energetycznych w naszym organizmie. Ich zapasy przechowywane s? w tkance t?uszczowej. Wzrost poziomu mo?e by? spowodowany zaburzeniami gospodarki lipidowej (hiperlipidemie, hipertriglicerydemie, chylomikronemia itp), nadwag?, oty?o?ci?, niedoczynno?ci? tarczycy, cukrzyc?, nadmiernym spo?ywaniem alkoholu, chorobami nerek, trzustki, dn? moczanow?, przyjmowaniem niektrych lekw (zw?aszcza antykoncepcji hormonalnej, niektrych lekw na serce i na nadci?nienie). Spadek poziomu trjglicerydw mo?e wynika? z nadczynno?ci tarczycy, niedo?ywienia, przewlek?ego leczenia szpitalnego.
Autor: MatisData dodania: 2011-06-02
Pomogliśmy? Daj nam +1