Pomogliśmy? Daj nam +1

Glukoza we krwi: glikemia przygodna, glikemia na czczo, doustny test tolerancji glukozy, HbA1c

Glukoza we krwi: glikemia przygodna, glikemia na czczo, doustny test tolerancji glukozy, HbA1c

Artyku? opisuje podstawowe badania s?u??ce do oceny poziomu cukru we krwi, wykrywania i kontrolowania leczenia cukrzycy(glikemia przygodna, glikemia na czczo, doustny test tolerancji glukozy, HbA1c).

Badanie poziomu glukozy


Badanie glikemii czyli poziomu glukozy we krwi jest bardzo istotnym elementem post?powania u osb z wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzyc? (osoby po 45 roku ?ycia, osoby z nadwag?, cukrzyca u rodzicw albo rodze?stwa), u osb z objawami mog?cymi wskazywa? na cukrzyc? (wzmo?one pragnienie, wielomocz, os?abienie, z?e samopoczucie, problemy z widzeniem, trudne w leczeniu i nawracaj?ce infekcje).

Badanie poziomu glukozy we krwi wykonuje si? rwnie? przy podejrzeniu hipoglikemii, ktra mo?e objawia? si? zimnymi potami, wzmo?onym apetytem, dr?eniami r?k, pobudzeniem, niepokojem, os?abion? koncentracj? czy zaburzeniami widzenia. Zbyt niski lub zbyt wysoki poziom glukozy we krwi mo?e skutkowa? rwnie? omdleniami czy nawet utrat? przytomno?ci.

Poza cukrzyc? podwy?szony poziom glukozy we krwi mo?e by? spowodowany rwnie? silnym stresem, objadaniem si?, niektrymi lekami (kortykosterydy, trjpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne, leki moczop?dne, adrenalina, ?rodki antykoncepcyjne, hormonalna terapia zast?pcza, lit, fenytoina) nadczynno?ci? tarczycy, chorobami trzustki, chorobami nerek, zespo?em Cushinga, akromegali?.

Przyczynami obni?onego poziomu glukozy we krwi (hipoglikemii) mo?e by? alkohol, niektre leki (paracetamol, sterydy anaboliczne), przedawkowanie insuliny lub doustnego leku przeciwcukrzycowego, insulinoma (wyspiak, nowotwr trzustki produkuj?cy insulin?), niedoczynno?? tarczycy, niedoczynno?? przysadki, choroby w?troby, choroba Addisona, g?odzenie.

Glikemia przygodnaGlikemia przygodna jest to st??enie glukozy oznaczone o dowolnej porze doby i niezale?nie od tego kiedy przyjmowany by? ostatni posi?ek. Glikemia przygodna rwna b?d? wy?sza ni? 200 mg/dl (11,1mmol/l) przy wsp?wyst?powaniu objaww takich jak wzmo?one pragnienie, wielomocz, zmniejszenie masy cia?a uprawnia ju? do rozpoznania cukrzycy.

Poziom glukozy na czczo


prawid?owa glikemia na czczo: 61 - 99 mg/dl (3,4 - 5,5 mmol/l)
nieprawid?owa glikemia na czczo: 100 126 mg/dl (5,6 6,9 mmol/l)
cukrzyca: powy?ej 126 mg/dl (7 mmol/l)

Krew do badania glikemii na czczo powinno si? pobra? pomi?dzy 8.00 a 10.00 rano. Badanie to rwnie? s?u?y do rozpoznania cukrzycy i stanw przedcukrzycowych. Ze wzgl?du na to, ?e badanie wykonuje si? na czczo ma ono du?? warto?? diagnostyczn?. Poziom glukozy we krwi na czczo wy?szy lub rwny 126 mg/dl (7,0 mmol/l) stwierdzony w dwch kolejnych badaniach uprawnia ju? do rozpoznania cukrzycy, nie jest tutaj konieczne nawet stwierdzenie typowych dla cukrzycy objaww.

Doustny test tolerancji glukozy (DTTG)


prawid?owa tolerancja glukozy: poni?ej 140 mg/dl (7,8 mmol/l)
nieprawid?owa tolerancja glukozy: 140 200 mg/dl (7,8 11,0 mmol/l)
cukrzyca: powy?ej 200 mg/dl (11,1 mmol/l)

Doustny test tolerancji glukozy rwnie? jest wykorzystywany do diagnostyki cukrzycy, zw?aszcza je?eli badanie glikemii na czczo nie jest rozstrzygaj?ce. Standardowo w sk?ad badania wchodzi badanie poziomu glukozy we krwi na czczo, po czym pacjent wypija roztwr 75 g glukozy i po dwch godzinach spokojnego oczekiwania ocenia si? ponownie glikemi?.

Doustny przesiewowy test tolerancji glukozy


prawid?owa tolerancja glukozy: poni?ej 140mg/dl (7,8 mmol/l)
wskazane wykonanie DTTG: 140 200 mg/dl (7,8 11,0 mmol/l)
cukrzyca ci??owa: powy?ej 200 mg/dl (11,1 mmol/l)

Czasami mwi si? tak?e o cukrzycy ci??owej, w celu jej wykrycia wszystkie kobiety ci??arne bada si? profilaktycznie. Wst?pnie wykonuje si? oznaczenie st??enia glukozy we krwi na czczo przy pierwszej wizycie u ginekologa-po?o?nika a potem pomi?dzy 24 a 28 tygodniem ci??y tak zwany doustny przesiewowy test tolerancji glukozy, ktry polega na jednorazowym pomiarze glukozy we krwi po godzinie od podania pacjentce roztworu 50 g glukozy. Je?eli wynik badania nie jest prawid?owy to wykonuje si? standardowy doustny test tolerancji glukozy (DTTG) opisany wy?ej.

Hemoglobina glikowana (HbA1c)


norma: poni?ej 7%

Hemoglobin? glikowan? wykorzystuje si? do oceny d?ugoterminowego kontrolowania cukrzycy. Lekarz na podstawie wyniku badania jest w stanie powiedzie? czy cukrzyca jest dobrze leczona czy te? nie (?le dobrane leki, z?a dieta, zaniedbania ze strony pacjenta). Utrzymuj?cy si? podwy?szony poziom hemoglobiny glikowanej znacznie zwi?ksza ryzyko rozwoju bardzo powa?nych powik?a? cukrzycowych, st?d w?a?nie to badanie jest takie wa?ne.
Autor: MatisData dodania: 2011-06-06
Pomogliśmy? Daj nam +1