Pomogliśmy? Daj nam +1

Ble w klatce piersiowej

<strong>Ble w klatce piersiowej</strong>

Ble w klatce piersiowej mog? pochodzi? od serca lub innych narz?dw. Ble te mog? pochodzi? z jamy klatki piersiowej (aorta, t?tnice p?ucne, ?rdpiersie, prze?yk, przepona, tchawica, oskrzela, op?ucna), z szyi i ?ciany klatki piersiowej (nerwoble, rdze? kr?gowy, kr?gos?up, chrz?stki ?eber, mi??nie klatki piersiowej, sutki, skra), lub jamy brzusznej (?o??dek, prze?yk, dwunastnica, trzustka, p?cherzyk ??ciowy).

Bl d?awicowy


Jest to bl zwi?zany z niedokrwieniem mi??nia sercowego (mia?d?yca naczy? wie?cowych, niedotlenienie, wysi?ek). Odbierany jest jako uczucie ?ciskania, gniecenia, d?awienia lub pieczenia w klatce piersiowej. Czasami nie jest to typowy bl a bardziej uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej. Bl jest rozlany, trudno wskaza? jego dok?adn? lokalizacj?, najcz??ciej odczuwany jest za mostkiem. Zazwyczaj promieniuje jednostronnie (cz??ciej w lew? stron?) do szyi, ?uchwy, barku lub ramienia. Ble takie trwaj? zazwyczaj od 2 do 10 minut. Bl ten mija zazwyczaj po zaprzestaniu wysi?ku albo po przyj?ciu nitrogliceryny.

Bl zawa?owy


Jest to typowy bl d?awicowy (patrz wy?ej) utrzymuj?cy si? zazwyczaj d?u?ej ni? 30 min. Ma wi?ksze nat??enie ni? bl d?awicowy i nie ust?puje po zaprzestaniu wysi?ku albo przyj?ciu nitrogliceryny. Do tego pojawiaj? si? objawy towarzysz?ce takie jak duszno??, poty, os?abienie, nudno?ci, wymioty, uczucie l?ku przed ?mierci?.

Zapalenie osierdzia


Tylko zapalenie dolnej cz??ci osierdzia powoduje dolegliwo?ci blowe. Bl jest ostry, k?uj?cy, przypominaj?cy bl op?ucnowy. Bl zazwyczaj zlokalizowany jest po lewej stronie klatki piersiowej, rzadziej za mostkiem, mo?e promieniowa? do szyi, lewego ramienia lub barku. Bl mo?e utrzymywa? si? przez wiele godzin a nawet dni, jego intensywno?? mo?e si? zmienia?, natomiast nie zale?y on od wysi?ku.

Rozwarstwienie aorty


Pojawia si? wtedy kiedy dochodzi do p?kni?cia b?ony wewn?trznej aorty i wype?nienia powsta?ej przestrzeni krwi?. Bl jest rozdzieraj?cy, przeszywaj?cy i bardzo silny. Zlokalizowany jest na przedniej ?cianie klatki piersiowej, za mostkiem, cz?sto promieniuje do plecw, pomi?dzy ?opatki. Pojawia si? nagle i od pocz?tku jest bardzo silny.

Bl op?ucnowy


Najcz??ciej jest to ostry, k?uj?cy, rzadziej piek?cy bl. Nasila si? wraz z g??bokimi ruchami oddechowymi. Wyst?puje po jednej stronie klatki piersiowej i mo?na go ?atwo zlokalizowa?.

Nerwoble


Spowodowane s? zapaleniem nerww (np. p?pasiec, zmiany zwyrodnieniowe kr?gos?upa). Bl jest ostry i mo?e nasila? si? przy dotyku wzd?u? przebiegu nerwu.

Refluks ?o??dkowo-prze?ykowy


Spowodowany jest stanem zapalnym b?ony ?luzowej prze?yku z powodu cofania si? kwa?nej tre?ci ?o??dkowej. Bl zlokalizowany jest zamostkowo, mo?e promieniowa? do plecw, zazwyczaj ma charakter piek?cy lub gniot?cy. Mo?e nasila? si? w pozycji le??cej i po obfitym posi?ku.

Bl kostny, stawowy, mi??niowy


Spowodowany jest stanami zapalnymi ko?ci, staww, mi??ni lub urazami. Bl jest miejscowy, zazwyczaj na przedniej ?cianie klatki piersiowej. Ma ostry lub gniot?cy charakter, mo?e utrzymywa? si? d?ugo. Nasilaj? go ruchy klatki piersiowej i kaszel.

Ble nerwicowe


Maj? zmienny charakter, mog? trwa? r?nie d?ugo, zazwyczaj zlokalizowane s? na przedniej ?cianie klatki piersiowej. Cz?sto powi?zane s? ze stresem emocjonalnym, ust?puj? po lekach przeciwblowych.

Zesp? Tietzea


Jest to zapalenie staww mostkowo-?ebrowych, mostkowo-obojczykowych lub po??cze? cz??ci kostnej i chrz?stnej ?eber. Blom mo?e towarzyszy? bolesny obrz?k. Wyst?puje rzadko, najcz??ciej u osb m?odych.

Zesp? Da Costy (dystonia neurowegetatywna)


Jest to psychogenny, t?py i d?ugotrwaj?cy bl w klatce piersiowej, nie jest zwi?zany z wysi?kiem fizycznym, zwykle umiejscowiony w okolicy koniuszka serca. Towarzysz? mu objawy niepokoju, ko?atania serca, duszno?ci, zawroty g?owy, dr?twienia lub mrowienia ko?czyn oraz hiperwentylacja. Zesp? ten cz??ciej wyst?puje u kobiet, mo?e pojawia? si? w przebiegu depresji albo nerwicy.

Tematy na forum związane z tym artykułem

Ble w klatce piersiowej

Bl w mostku i nudno?ci


Autor: MatisData dodania: 2011-06-14
Pomogliśmy? Daj nam +1