Pomogliśmy? Daj nam +1

Kreatynina, mocznik, eGFR, kwas moczowy

<strong>Kreatynina</strong>, <strong>mocznik</strong>, eGFR, kwas moczowy

Kreatynina, mocznik, eGFR s? podstawowymi parametrami laboratoryjnymi s?u??cymi do monitorowania wydolno?ci nerek. Kwas moczowy ma tutaj mniejsze zastosowanie jednak podobnie jak wy?ej wymienione parametry rwnie? w du?ej mierze uzale?niony jest od prawid?owego funkcjonowania nerek.

Kreatynina


Warto?ci prawid?owe we krwi: 53 115 umol/l (0,6 1,3 mg/dl)

Kreatynina to zwi?zek chemiczny b?d?cy produktem ubocznym pracy mi??ni. Znajduje si? on we krwi jak i w moczu. Jest na bie??co usuwany z organizmu przez nerki. St??enie kreatyniny w osoczu krwi zale?y od jej produkcji (masa mi??niowa, wiek, p?e?, itp.) jak i zdolno?ci nerek do jej usuwania wraz z moczem.
Podwy?szony poziom kreatyniny, zwi?zany z nadmiern? produkcj? tego zwi?zku, mo?e by? powodowany przez nadmierny wysi?ek fizyczny, akromegali?, gigantyzm. St??enie kreatyniny wzrasta tak?e przy upo?ledzonym jej wydalaniu w takich stanach jak ostra niewydolno?? nerek (wstrz?s, zatrucia, zatrzymanie odp?ywu moczu), przewlek?a niewydolno?? nerek (k??buszkowe zapalenia nerek), znaczne odwodnienie organizmu.
Jak wi?c wida?, kreatynina s?u?y g?wnie do monitorowania wydolno?ci nerek, warto tutaj zaznaczy? ?e w pocz?tkowej fazie niewydolno?ci nerek, poziom kreatyniny wcale nie musi by? podwy?szony. Uwa?a si? ?e do wzrostu poziomu kreatyniny przy niewydolno?ci nerek dochodzi dopiero wtedy kiedy zniszczona jest oko?o po?owa mi??szu nerek.

Mocznik


Warto?ci prawid?owe: 2,0 6,7 mmol/l (15 40 mg/dl)

St??enie mocznika we krwi to kolejny parametr s?u??cy do oceny funkcji nerek. Mocznik jest zwi?zkiem chemicznym powstaj?cym w w?trobie jako efekt przemiany bia?ek. Poziom mocznika we krwi zale?y od wielu czynnikw, dlatego ocena tylko st??enia mocznika nie jest wystarczaj?ca do oceny wydolno?ci nerek.
Poziom mocznika mo?e wzrasta? wraz z wiekiem, przy diecie wysokobia?kowej, jednak istotnie podwy?szony poziom mocznika najcz??ciej ?wiadczy o upo?ledzonej czynno?ci wydalniczej nerek. St??enie mocznika we krwi wzrasta tak?e pod wp?ywem gor?czki. Obni?ony poziom mocznika mo?e by? spowodowany niedoborem bia?ka w diecie, niekiedy jest przejawem uszkodzenia w?troby, w takim przypadku wzrasta natomiast poziom amoniaku we krwi.

Wsp?czynnik przes?czania k??buszkowego (eGFR)


Warto?ci prawid?owe: 80 120 ml/min/1,73m2

Jest to orientacyjny wska?nik ilo?ci osocza przefiltrowanej w danym czasie. Wynik jest jedynie szacunkowy ale mimo to okaza? si? bardzo u?yteczny w ocenie funkcji nerek i klasyfikacji ich niewydolno?ci. Znacznie podwy?szony poziom eGFR jest niekiedy skutkiem wczesnego stadium nefropatii cukrzycowej. Warto?ci poni?ej normy mog? ?wiadczy? o niewydolno?ci nerek. Przy eGFR < 30 ml/min/1,73m2 rozwa?a si? ju? dializoterapi?.

Kwas moczowy


Warto?ci prawid?owe: 180 420 umol/l (3 7 mg/dl)

Kwas moczowy jest to zwi?zek chemiczny powstaj?cy w organizmie na skutek przemian zasad azotowych (puryn). Usuwany jest z organizmu g?wnie przez nerki, w mniejszym stopniu przez przewd pokarmowy. Zwi?zek ten jest s?abo rozpuszczalny w wodzie, co powoduje ?e jego nadmiar w organizmie wytr?ca si? w postaci kryszta?w g?wnie w stawach powoduj?c dn? moczanow? i powstawanie kamieni moczowych w drogach moczowych. Przyczynami podwy?szonego poziomu kwasu moczowego we krwi (hiperurykemii) s?: nadmierne wytwarzanie (dna moczanowa pierwotna), du?e spo?ycie pokarmw bogatopurynowych, niewydolno?? nerek, leczenie lekami moczop?dnymi (diuretykami), niedoczynno?? tarczycy, zatrucie tlenkiem w?gla albo o?owiem, rozpad nowotworu po chemioterapii. Zmniejszony poziom kwasu moczowego we krwi (hipourykemia) mo?e by? skutkiem leczenia allopurynolem, wrodzonego niedoboru oksydazy ksantynowej, ci??y, SIDAH, akromegalii oraz niektrych zaburze? funkcji nerek powoduj?cych zwi?kszone wydalanie kwasu moczowego z moczem.

Tematy na forum związane z tym artykułem

Interpretacja badania moczu


Autor: MatisData dodania: 2011-07-20
Pomogliśmy? Daj nam +1