Pomogliśmy? Daj nam +1

Powi?kszone w?z?y ch?onne

<strong>Powi?kszone w?z?y ch?onne</strong>

W?z?y ch?onne s? elementem uk?adu ch?onnego naszego organizmu i chroni? przed infekcjami. Kszta?tem przypominaj? fasol?. S? rozmieszczone symetrycznie w ca?ym ciele tworz?c grupy w?z?w ch?onnych.

Cz??? z nich znajduje si? w zasi?gu badania palpacyjnego (w?z?y ch?onne potyliczne, przyuszne, szyjne, pod?uchwowe, nadobojczykowe, pachowe, ?okciowe, pachwinowe, podkolanowe) natomiast inne po?o?one s? zbyt g??boko aby ocenia? je r?cznie (w?z?y tchawicze, ?rdpiersiowe, wn?kowe, oko?oaortalne, krezkowe, biodrowe, itp).

Lokalizacja powi?kszonych w?z?w ch?onnych


W?z?y ch?onne powi?kszone lokalnie i po jednej stronie najcz??ciej sugeruje przyczyn? miejscow?. Na przyk?ad, powi?kszone w?z?y ch?onne ?okciowe lub pachowe mog? wskazywa? na stan zapalny gdzie? w obr?bie danej ko?czyny, poni?ej miejsca gdzie jest powi?kszony w?ze? ch?onny (np. skaleczenie). Niekiedy zdarzaj? si? jednak wyj?tki (jersinioza, tularemia, z?o?liwe ch?oniaki nieziarnicze). Uoglnione powi?kszenie w?z?w ch?onnych wskazuje natomiast na chorob? uk?adow?.
Powi?kszone w?z?y ch?onne g?owy i szyi cz?sto spowodowane s? przezi?bieniem, gryp?, angin?, chorobami z?bw, zatok, uszu.

Wielko?? w?z?w ch?onnych


Prawid?owo, w?z?y ch?onne maj? kilka milimetrw ?rednicy. Oglnie przyjmuje si? ?e za istotnie powi?kszone w?z?y ch?onne uznaje si? te ktrych ?rednica wynosi powy?ej 1 cm.

Konsystencja w?z?w ch?onnych


Zbite, twarde niemal jak kamie? w?z?y ch?onnestwierdza si? cz?sto w chorobach nowotworowych, natomiast bardziej spr??yste w?z?y ch?onne wskazuj? na ich odczynowy charakter (reaktywne w?z?y ch?onne, powi?kszone na skutek jakiego? procesu zapalnego). Mi?kkie w?z?y ch?onne, sprawiaj?ce wra?enie che?botania wyst?puj? w gru?licy, b?onicy i ostrym zapaleniu w?z?w ch?onnych, promienicy. W takich przypadkach niekiedy mog? tworzy? przetoki na powierzchni? skry.

Tkliwo?? bolesno?? palpacyjna


Bl podczas palpacji w?z?w ch?onnychwskazuje na ich szybki wzrost, co charakterystyczne jest dla stanw zapalnych (odczynowe w?z?y ch?onne, reaktywne w?z?y ch?onne), natomiast w?z?y ch?onne zmienione nowotworowo zazwyczaj rosn? wolniej i nie s? bolesne.

Przesuwalno?? wzgl?dem skry i pod?o?a


Prawid?owe w?z?y ch?onne s? przesuwalne wzgl?dem skry i otaczaj?cych je tkanek. Przewlek?y proces zapalny oraz rozrost nowotworowy powoduj?, ?e w?z?y ch?onne ??cz? si? w tak zwane pakiety, zrastaj? z okolicznymi tkankami i trac? swoja przesuwalno??.

Cechy niepokoju onkologicznego


Podsumowuj?c to co opisa?em wy?ej mo?na stwierdzi?, ?e nasz? wzmo?on? czujno?? powinny wzbudzi? du?e, twarde jak kamie?, niebolesne, nieprzesuwalne i ??cz?ce si? w pakiety w?z?y ch?onne. Pojedynczy, przesuwalny i bolesny w?ze? ch?onny utrzymuj?cy si? do dwch tygodni czasu nie jest jeszcze powodem do ?adnego niepokoju. Do tego istotne s? objawy oglne takie jak sw?dzenie skry, os?abienie, chudni?cie bez przyczyny, zlewne poty nocne.

Przyczyny powi?kszonych w?z?w ch?onnych


Na wst?pie warto wspomnie? ?e oko?o 2/3 wszystkich powi?kszonych w?z?w ch?onnych wywo?ane jest przez zaka?enia. Zaliczamy do nich zaka?enia bakteryjne (gru?lica, ki?a, zaka?enia gronkowcowe, paciorkowcowe, bruceloz?, b?onic?, tr?d), zaka?enia wirusowe (cytomegalia, mononukleoza zaka?na, HIV, HSV, wirus ospy wietrznej i p?pa?ca, r?yczka, odra, wirusowe zapalenie w?troby), pierwotniakowi (toksoplazmoza), grzybicze, riketsje (choroba kociego pazura). Przyczyn? powi?kszonych w?z?w ch?onnych mog? by? tak?e choroby autoimmunologiczne (tocze? rumieniowaty uk?adowy, reumatoidalne zapalenie staww, mieszana choroba tkanki ??cznej, zapalenie skrno-mi??niowe, zesp? Sjogrena, choroba posurowicza, nadwra?liwo?? na niektre leki, powik?ania po przeszczepach). Kolejn? grup? chorb mog?cych objawia? si? powi?kszonymi w?z?ami ch?onnymi s? nowotwory (ch?oniak Hodgkina, ch?oniaki nieziarnicze, przewlek?a bia?aczka limfatyczna, ostra bia?aczka limfoblastyczna, przerzutu nowotworowe do w?z?w ch?onnych).

Tematy na forum związane z tym artykułem

Powi?kszony w?ze? ch?onny

Powiekszone wezly chlonne podrzuchwowe

Powi?kszona tarczyca


Autor: MatisData dodania: 2011-07-21
Pomogliśmy? Daj nam +1