Pomogliśmy? Daj nam +1

Krwawienie z odbytu

Krwawienie z odbytu

Krwawienie z odbytu jest objawem, ktry bez w?tpienia powinien wzbudza? nasze zainteresowanie i czujno??. W takiej sytuacji zawsze powinni?my si? zg?osi? do lekarza, w celu wykonania bada? dolnego odcinka przewodu pokarmowego i ustalenia przyczyny tych dolegliwo?ci.

O krwawieniu z odbytu mwimy wtedy, kiedy stwierdzimy obecno?? ?wie?ej krwi lub jej skrzepw w stolcu, w okolicy odbytu lub na papierze toaletowym. Obecno?? krwi przemieszanej z mas? ka?ow? ?wiadczy raczej o krwawieniu gdzie? w dalszych cz??ci jelita grubego a nie z samego odbytu. Jest to do?? cenna wskazwka dla lekarza, ktry b?dzie si? stara? ustali? przyczyn? i miejsce krwawienia.
Tak jak pisa?em wcze?niej, krwawienie z odbytu jest objawem alarmuj?cym i nie powinno by? ignorowane. Wskazana jest wizyta u lekarza, ktry powinien wykona? badanie przez odbyt oraz poszerzy? je o wziernikowanie ko?cowego odcinka przewodu pokarmowego (anoskopia albo rektoskopia). U osb po 40 roku ?ycia wskazane jest wykonanie pe?nej kolonoskopii. Kolonoskopia wskazana jest rwnie? u reszty pacjentw, u ktrych nie uda?o si? innymi metodami stwierdzi? przyczyny krwawienia z odbytu b?d? rodzinnie obci??eni s? wyst?powaniem raka jelita grubego.

?ylaki odbytu


Najcz?stsz? chyba przyczyn? krwawienia z odbytu s? ?ylaki odbytu, okre?lane rwnie? jako guzki krwawnicze albo hemoroidy. O ?ylakach odbytu dodatkowo ?wiadcz? objawy ?wi?du, pieczenia w okolicy odbytu, wra?enie niepe?nego wypr?niania si? oraz obecno?? ?luzu w odbycie. Niekiedy mi?kkie, sinofioletowe guzki mo?na wyczu? palcem na zewn?trz odbytu, jest to charakterystyczne dla bardziej zaawansowanych postaci ?ylakw odbytu. Krew pochodz?ca z guzkw krwawniczych jest ?wie?a i ?ywoczerwona.

Uchy?ki jelita grubego


Uchy?ki jelita grubego to kolejna, stosunkowo cz?sta przyczyna krwawie? z odbytu. Nieprawid?owo?ci te polegaj? na wpukleniu si? b?ony ?luzowej jelita grubego w jego b?on? mi??niow?, tworz?c charakterystyczne wpuklenia. Cz?sto?? wyst?powania uchy?kw jelita grubego wzrasta z wiekiem, uwa?a si? ?e po 50 roku ?ycia ma je ponad po?owa populacji. Nie jest do ko?ca jasne, co jest przyczyn? powstawania tych zmian, uwa?a si? jednak ?e wp?yw na ich rozwj ma mi?dzy innymi dieta uboga w b?onnik. Obecno?? uchy?kw jest o tyle istotna, ?e mo?e prowadzi? do niedro?no?ci, stanu zapalnego albo perforacji ?ciany jelita grubego, czego przejawem mo?e by? w?a?nie krwawienie z odbytu. Pozosta?ymi objawami s? kurczowe ble w dole brzucha, wzd?cia, zaparcia, biegunki, ciemne stolce.

Polipy jelita grubego


Polipy jelita grubego to uwypuklenia b?ony ?luzowej do ?wiat?a dolnego odcinka przewodu pokarmowego. One rwnie? mog? by? przyczyn? krwawienia z odbytu. Innymi objawami obecno?ci polipw jelita grubego s? krew utajona w stolcu, nieskuteczne wypr?nienia, parcie na stolec, ?luz w stolcu albo ciemne jego zabarwienie. Polipy jelita grubego mog? by? wrodzone albo rozwija? si? z wiekiem, niekiedy istnieje ryzyko zez?o?liwienia takiej zmiany.

Rak jelita grubego


Jest to chyba najpowa?niejsze schorzenie, jakie mo?e powodowa? krwawienia z odbytu. Niestety objaw ten najcz??ciej pojawia si? w p?nej fazie przebiegu choroby nowotworowej, kiedy szanse na pe?ne wyleczenie s? ju? mniejsze. Du?o wcze?niej mo?na stwierdzi? tak zwane krwawienie utajone, badaj?c w tym celu ka?. Innymi objawami, ktre mog? wskazywa? na raka jelita grubego s? ble brzucha, zmiana rytmu wypr?nie?, spadek masy cia?a i rozwijaj?ca si? niedokrwisto??. W?a?nie g?wnie z powodu raka jelita grubego nale?y zawsze przeprowadzi? wnikliw? diagnostyk? przyczyny krwawienia z odbytu, nawet je?eli wst?pnie podejrzewa si? inn? przyczyn?.

Choroby zapalne jelit


Jest to szeroka grupa schorze? w przebiegu ktrej dochodzi do r?nie nasilonego zapalenia ?ciany jelita grubego. Patologie te rwnie? mog? powodowa? krwawienie z odbytu. Nie sposb tutaj nie wspomnie? o tak zwanych nieswoistych zapaleniach jelit do ktrych nale?? przede wszystkim choroba Le?niowskiego-Crohna i wrzodziej?ce zapalenie jelita grubego.

Szczelina odbytu


Szczelina odbytu powstaje po przekroczeniu przez odbyt zdolno?ci rozci?gania si?. Powstawaniu szczeliny odbytu sprzyjaj? obfite biegunki, zaparte stolce, pord i seks analny. Schorzenie to objawia si? krwawieniami z odbytu pod postaci? jasnoczerwonej krwi na papierze toaletowym. Dodatkowo mo?e pojawia? si? ostry bl zwi?zany z wypr?nieniami. Leczenie szczeliny odbytu powinno by? prowadzone pod kontrol? lekarza.

Tematy na forum związane z tym artykułem

Krwawienie z odbytu

Krew w stolcu

Gastroskopia


Autor: MatisData dodania: 2011-12-08
Pomogliśmy? Daj nam +1